Perşembe, Haziran 24, 2021

Kocaali Belediyesi 7 adet taşınmazını satışa çıkardı

Kocaali Belediyesi Tepearkası mevkiinde bulunan 7 adet taşınmazını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile satışa çıkarttı. İhale 07.08.2020 tarihinde saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda yapılacak.

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR:

Sıra
No
PaftaAda NoParsel NoYüzölçümü
(m2)
MevkiiMuhammen Bedel
(KDV Dahil)
Geçici Teminatıİhale Saati
119Ö-IIc1555300Tepearkası168.000,00.-TL5.040,00-TL14.00
219Ö-IIc1556300Tepearkası168.000,00.-TL5.040,00-TL14.15
319Ö-IIc1557300Tepearkası168.000,00.-TL5.040,00-TL14.30
419Ö-IIc1558300Tepearkası168.000,00.-TL5.040,00-TL14.45
519Ö-IIc1559350Tepearkası192.000,00.-TL5.760,00.-TL15.00
619P-Id1728267Tepearkası170.500,00.-TL5.100,00-TL15.15
719P-Id1729261Tepearkası167.000,00.-TL5.010,00-TL15.30

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
A-Gerçek Kişilerden;
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı noter onaylı vekaletname f-) Belediyeden borcu yoktur belgesi g-)Şartname Bedeli Makbuzu
B-Tüzel Kişilerden;
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi e-)İmza Sirküsü (Noterden) f-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı noter onaylı vekaletname g-) Belediyeden borcu yoktur belgesi h-)Şartname Bedeli Makbuzu ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
4-) Geçici Teminat bedeli Belediyemiz veznesine veya Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Şartname 100.- TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.
5-) İhalede satışı yapılacak taşınmaz malı satın almak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler, taşınmazların imar durumlarını Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden görebilirler.
6-) İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
7-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
😎 Taşınmaz mal satışı için rayiç bedeli üzerinden taleplilerden %3 nispetinde geçici teminat alınır. G. Teminat T.C Ziraat Bankasına yatırılıp makbuzu ihale Kom. Bşk.lığına tevdi edilecektir. Bu geçici teminat ihaleyi alan kişi ya da Tüzel kişi tarafından satış bedeli üzerinden %6’ya tamamlanmak üzere kesin teminat mahsup edilir.
9-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Haberler

- REKLAM -