O belgede neler var?

Adapazarı Belediyesi tarafından Adapazarı ilçesinde yapılacak Kentsel Dönüşüm Çalışmaları için hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinde neler yer alıyor? Detaylar haberimizde…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Esaslar rehberine göre; Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi; Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve/veya ilçe belediyeleri ile İl Özel İdareleri’nin yetki sınırları dâhilindeki yerleşim bütününde gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin ana kararlar içeren, üst ölçekli planlarla ilişkili, alan esaslı dönüşüme öncelik vererek ilgili yerleşmeye dönüşüm uygulamaları açısından bütüncül yaklaşım getiren ve uygun ölçekteki haritalar üzerinde dönüşüm stratejilerini yansıtacak kavramsal çalışmaları belli bir program dâhilinde ortaya koyan il ve ilçe düzeyinde hazırlanan kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğinde bir belgedir.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ nin İçeriği

“Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi”nin aşağıda belirtilen bilgi, belge, analiz ve diğer dokümanları içeren bölümlerden oluşması gerekmektedir.

 • Kent Bütününün Analizi ve Verilerin Toplanması,
 • Dönüşüm Alanlarının Önceliklendirilmesi,
 • Yasal Dayanağın Belirlenmesi,
 • Finansman Yönetiminin Belirlenmesi,
 • Kentsel Dönüşüm Uygulama Takviminin Oluşturulması,
 • Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi.

Kent Bütününün Analizi ve Verilerin Toplanması

Kent bütününün analizi ve verilerin toplanması ile ilgili bölümün; kent bütününe ilişkin analizler, mevcut dönüşüm alanlarının durumu, arz talep dengesinin tespiti ile sosyal ve ekonomik yapının analizi ile ilgili kısımlardan oluşması gerekmektedir.

 1. Kent Bütünü Analizi

Strateji belgesine konu kentsel dönüşüm çalışma alanının; ülke ve bölge içerisindeki yeri, doğal yapısı, fiziksel yapısı, sosyal ve teknik altyapısı, tarihi dokusu, meri planları, mülkiyet durumu ve gelişme eğilimleri ile sorun ve potansiyelleri gibi kent bütününe yönelik mevcut verilere ilişkin analizlere bu kısımda yer verilir.

 • Mevcut Dönüşüm Alanlarının Durumu

İl ve ilçe sınırları içerisinde bulunan 6306, 5393 ve 5366 sayılı Kanunlar kapsamında daha önceden ilan edilmiş olan mevcut dönüşüm alanlarına ve bu alanlarda gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin bilgi ve belgelere yer verilir.

 • Arz-Talep Dengesinin Tespiti

Kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere nüfus, nüfus artış hızı, göç ve yapı stok verileri değerlendirilerek taşınmazlara yönelik arz-talep denge analizi yapılır. Arz-talep denge analizi sonucunda ihtiyaç duyulması durumunda; il, ilçe sınırları içerisinde veya yakın çevresinde yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek alanlar (rezerv yapı alanları ve kentsel gelişim proje alanları) tespit edilir.

 • Sosyal ve Ekonomik Yapının Analizi

Strateji belgesine konu çalışma alanında yaşayan ve çalışan nüfusa ilişkin toplumsal yapı analizi yapılır. Mevcut yaşam standartları ve sosyo-ekonomik duruma ilişkin bilgiler demografik değerler de dikkate alınarak değerlendirilir ve nüfusun beklentilerine yönelik anketler yapılır.

Dönüşüm Alanlarının Önceliklendirilmesi

Birinci kısımdaki kent bütününün analizi ve toplanan veriler doğrultusunda ortaya çıkan sentez sonuçlarının değerlendirilmesi ile birlikte kent bütününde dönüşüm yapılması öngörülen alanlar belirlenerek,

· Dönüşüme konu alanlardaki “Risk Durumu” (Can kaybı, ekonomik kayıp, çevresel etkiler vb.),

· Dönüşüme konu edilmesi öngörülen alanlardaki “Vatandaşların Beklenti ve Yaklaşımları”,

· “Finansman İhtiyacı”,

· Kentsel dönüşüm uygulamasının gerçekleştirilmesi öngörülen alanlarda dönüşümün gerçekleşmesi halinde “Kente Sağlayacağı Ekonomik ve Sosyal Değerler”

dikkate alınarak dönüşüm uygulamalarının yapılması öngörülen alanlara yönelik önceliklendirme yapılır.

Yapılan önceliklendirme çerçevesinde belirlenen alanlara ilişkin kısa, orta ve uzun vadede dönüşüme ait eylemler, etaplamalar ve yol haritası belirlenir.

Dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin belirlenecek eylem, etap ve değerlendirmeler; bilgi, belge ve yerleşmenin özelliği ile gerçekleştirilecek dönüşüm uygulamalarına yönelik olarak uygun ölçekteki harita, görsel doküman ve çizimlerle desteklenir.

Finansman Yönetiminin Belirlenmesi

Finansman yönteminin belirlenmesine yönelik olarak mevcut ve öneri imar hakları üzerinden gelir ve giderin dengeli dağılımı esas alınarak ön fizibilite raporu oluşturulur.

İlgili idarelerce söz konusu ön fizibilite raporu da dikkate alınarak kentsel dönüşüme konu bölgenin yapısı ve niteliğine göre ilgili mevzuat kapsamında öneri dönüşüm ve finansman modelleri kentsel dönüşüm strateji belgesinin bu kısmında ortaya konulur.

İlgili idareler tarafından belirlenen dönüşüm ve finansman modellerinde yer alması öngörülen aktörler ile bu aktörlerin dönüşüm uygulamalarının hangi sürecinde yer alacağı hususuna bu kısımda yer verilir.

Kentsel Dönüşüm Uygulama Takviminin Oluşturulması

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinde önceliklendirilen alanlar, finansman yöntemi ve dönüşüm modelinde yer alacak eylemler de dikkate alınmak suretiyle bir “Uygulama Takvimi” belirlenerek, ilgili idarelerce proje-yıkım-yapım plan ve programı hazırlanır.

Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi

Önceliklendirilen alanların birbirleriyle ilişkisi ve müdahale biçimleri üst ölçekte, il ve ilçe düzeyinde kurgulanarak aşağıda yer alan tasarım ilkeleri doğrultusunda genel tasarım kararları alınır. Yerleşmenin özelliği ile gerçekleştirilecek dönüşüm uygulamalarının gerçekleştirileceği alanda uygulanacak tasarım kararları; ilgili idarelerce belirlenecek uygun ölçekteki harita, görsel doküman ve çizimlerle belirtilir.

 1. Yatay Mimari Kentsel Dönüşüm Alanlarında yatay mimari esas alınmak ve bölgenin özelliği de dikkate alınmak koşuluyla az katlı yapılaşma desteklenir. Kentsel dönüşümde kent kimliğinin ve özgün mekânsal dokunun korunması ve geliştirilmesi amacıyla, mahalle, aile ve komşuluk kültürü ile toplumsal değerler dikkate alınır. Bu kapsamda mahalle kültürüne yönelik tasarımlar yapılır ve az katlı projeler hayata geçirilir.
 • Engelsiz Yaşam Kentsel dönüşüm uygulamalarında, dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel ihtiyaçları dikkate alınarak fiziksel engellerin ortadan kaldırıldığı, engelsiz yaşam alanları oluşturmak üzere tasarım ve planlama çalışmaları yürütülür.
 • Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı Alanı Toplumun bütün kesimlerine ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal donatı alanları ve kamusal alanlar oluşturulur. Belirlenen kentsel dönüşüm alanı ve etki alanlarını da kapsayacak biçimde sosyal donatı alanları ve kamusal alanlara ilişkin erişilebilirlik ve yeterlilik analizleri yapılır. Bununla birlikte; ana ulaşım aksı, otoparklar, durak noktaları, yeşil aks ve bisiklet yolları tasarlanır.
 • Çevresel Değerlerin Korunması Kentsel dönüşüm uygulamalarında bütüncül yaklaşımla çevresel değerlerin tahribatı engellenerek, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçirilir. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm modeli benimsenerek, Orman Alanları, Doğal Sit Alanları, Sulak Alanlar, Tarım Alanları gibi korunması gereken alanlara ilişkin ilgili Mevzuat hükümleri de dikkate alınarak tasarım kararları ortaya konulur.
 • Sürdürülebilirlik Kentsel dönüşümde atık yönetimi, enerji, su verimliliği, sürdürülebilir ve yenilikçi teknoloji ile malzeme üretimi ve üretilen malzemelerin kullanılması desteklenerek, iklim değişikliği stratejisine uyumlu kararlar alınır.
 • Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Dönüşüm uygulamalarında kültürel mirasın korunması esas alınır. Kentin sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınması, alanın bir bütün olarak afet risklerinden uzak, sağlıklı ve güvenli bir yerleşim alanına dönüştürülmesi ve alan içinde turizm etkinliğinin artırılması amacıyla koruma amaçlı imar planı kararlarına uygun biçimde dönüşüm yapılır.

İlgili Haberler

- REKLAM -