Bu karardan sonra Bıçkıdere’de otel yapılmayacak

SASKİ tarafından Sakarya 2. İdare Mahkemesi 2019/184Esas sayı ile Sakarya Valiliği’ne karşı: “Emsey Termal Enerji Sağlık ve Gıda İçecek Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin lehtarı bulunduğu 2013-İR09 nolu Doğal Minarelli Su Ruhsatına ilişkin A3 olarak geçen Y:291777 X:4491975 koordinatlarında bulunan kaynağın usul ve yasaya aykırı olarak ruhsat siciline tescil edilmesi işleminin iptali talepli” açılan davada karar çıktı.

SASKİ’nin: “İdarenin olumsuz görüş bildirmesine rağmen, Emsey Termal Enerji Sağlık ve Gıda İçecek Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin lehtarı bulunduğu 2013-İR-09 nolu Doğal Minarelli Su Ruhsatına ilişkin olarak proje revizyonunun onaylanması sonucu A3 olarak geçen Y:291777 X:4491975 koordinatlarında bulunan kaynağın ruhsat siciline işlenmesine ilişkin işlemin; usul ve yasaya aykırı olduğu, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na göre anılan kaynağın 1000 mg/lt eşik değerinin üstünde olması gerektiği, davalı idare tarafından yapılmış herhangi bir analiz raporunun bulunmadığı, Saski Genel Müdürlüğü’nce yapılan tespit ve analizlerde kaynağın bu eşik değerin altında olduğu ve bu nedenle doğal mineralli su vasfını taşımadığı, doğal kaynak suyu olduğu, doğal kaynak suyu olması sebebiyle kaynakların kullanımı ve tasarruf yetkisi Saski Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu, doğal kaynak suyu niteliği taşıyan kaynağın doğal mineralli su olarak sicile işlenemeyeceği gerekçeleriyle açmış olduğu bu davaya, sularını ve ormanlarını korumak için yıllardır çaba gösteren Bıçkıdere/Küçücek halkının kurmuş olduğu Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği’de davacı Saski yanında müdahil oldu.

TEK KAYNAKLA PROJELERİNİ GERÇEKLEŞTİRME İMKÂNLARI KALMADI

Müdahil (davacı) Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği vekili Av.Elif YAR yaptığı açıklamada: “Emsey Termal Enerji Sağlık ve Gıda İçecek Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Ruhsat aldıkları tek kaynakla projelerini gerçekleştirme imkanı kalmamıştır. Kaldı ki Emsey’in otel inşaatını tamamlayıp, faaliyete başlamak için vaat ettiği süre çoktan dolmuştu. Süre aşımı bizim Danıştay’daki davamızın iptal gerekçelerinden bir tanesiydi.” dedi.

Saski tarafından İdare mahkemesinde 06.03.2019 tarihinde açılan dava, 31.12.2019 tarihinde Emsey Termal Enerji Sağlık ve Gıda İçecek Turizm San. ve Tic. A.Ş. aleyhine karara çıktı. Sakarya 2. İdare Mahkemesi 2019/184 E. 2019/960 K. sayılı kararında Sakarya Valiliğince yapılan işlemlerle ilgili:

“24.09.2013 tarihinden sonra proje revizyonu sonucu ruhsat kapsamına alınacak kaynaklarda toplam çözünmüş madde içeriğinin 1000 mg/lt olması şartının aranması gerekmekte olup davalı idarece sicile tescili istenilen kaynağın doğal mineralli su kaynağı olup olmadığına ilişkin 1000 mg/lt katı çözünmüş madde içermesi şartının tespitine ilişkin analiz veya tespit yaptırılmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

“Dava konusu kaynağın da aralarında bulunduğu 2013-İR-09 nolu Doğal Minarelli Su Ruhsatına ilişkin olarak 21.09.2018 tarihli proje revizyonunun onaylanması sonucu açılan davada, 29 adet kaynağın ruhsat kapsamına alınmasına ilişkin işlemin iptaline karar verildiği görülmekte olup, dayanak proje revizyonunun onaylanması sonucu ruhsat kapsamına alınma işlemi iptal edildiğinden, dayanağı kalmayan dava konusu işlemde bu yön itibariyle de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.“ gerekçeleriyle, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

BIÇKIDERELİLER KARARDAN MEMNUN

 Av.Elif YAR, Bıçkıdere/Küçücek halkının yıllardır süren hukuk mücadelelerinin zaferlerinden biri olan bu kararın, yerel halk tarafından büyük bir heyecan ve mutluluk yarattığını ifadelerine ekledi.

İlgili Haberler

- REKLAM -