Adapazarı’nı ve Belediyeyi analiz ettiler

Adapazarı Belediyesi bürokratları Adapazarı’nı ve Adapazarı Belediyesi’ni Konum, Ulaşım, Deprem ve Afet Riskleri, Nüfus, İmar, Eğitim, Fiziksel yapı, Bilgi İşlem, Mali Yapı, Yönetim ve Kültür açısından analiz ederek, güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini belirledi.

GÜÇLÜ YÖNLER

KONUM Adapazarı’nın konumu dolayısı ile sanayi bölgesinde olması, Adapazarı’nın İstanbul Kuzey Marmara alt gelişim bölgesinde olması, Adapazarı ikliminin ılıman olması,  Yeşil doğa örtüsüne ve su kaynaklarına sahip olması, Rüzgâr ve güneşleme değerlerinin iyi olması

ULAŞIM Adapazarı’nın Türkiye ana ulaşım ağı üzerinde olması, İstanbul’a 150 km, Ankara’ya 300 km mesafede olması

DEPREM VE AFET RİSKLERİ Halkın deprem deneyiminin olması, Deprem önleme tedbirlerinin alınması, Deprem eğitimi verilmesi, Deprem Kültür Müzesi olması

NÜFUS Adapazarı’nın, Sakarya’nın nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesi olması

İMAR 1/100.000 Çevre Koruma Planlarının,1/25.000 Nazım Planlarının *1/5000 İmar Planlarının yapılması, Tapu Kadastro, Nüfus Müdürlüğü vb. gibi resmi kurumlar ile ortak çalışmalar yapabilmek için protokollerin imzalanmış olması, Planlanan alanların; su, elektrik, doğalgaz ve altyapı tesislerinin mevcut olması, Yeni yerleşim alanlarında planlı yapılaşma, düzenli bir yerleşim ve altyapının olması

EĞİTİM Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin yüksekokullarının ilçe sınırları içerisinde olması

FİZİKSEL YAPI 1999 Marmara depremi sonrası yapılan yeni bina stoku olması, Araç ekipmanlarının kiralama yöntemi ile temin edilmesi

BİLGİ İŞLEM Bilgi işlem alt yapısının teknolojik gelişime kolay adaptasyonu ve iş süreçlerinin kolay takip edilmesi, Çağdaş yönetim yaklaşımı ile yeni tekniklerin kullanılarak iletişimin güçlü olmasının sağlanması

MALİ YAPI Yönetim politikası doğrultusundaki faaliyetlere bütçe ayrılması, Kurum kaynak potansiyelinin olması, Borç yönetiminin etkin ve etkili gerçekleşmesi, kredibilite (güvenirlik) sınırımızın yüksek olması

YÖNETİM Belediye politikalarının vatandaş memnuniyeti temel alınarak stratejik planla, sosyal, kültürel ve spor projeleri ile ilişkilendirilmiş ve vatandaş ile bütünleşik olması, Uzun süreli ve güçlü işbirlikleri ile (STK, üniversite, kamu kuruluşları, sendikalar vb.) vatandaş odaklı etkili hizmetlerin yapılması

ZAYIF YÖNLER

KONUM Arazinin genelde düz alüvyon ova olması, Zemin sıvılaşması ve zemin taşıma gücünün (0,5-0,75) zayıf olması, Zemin suyu seviyesinin yüksek olması

ULAŞIM Kuzey Marmara Otoyolunun ve tren yolunun tamamlanmamış olması

DEPREM VE AFET RİSKLERİ Kentsel dönüşüm uygulamalarına henüz başlanılamamış olması

NÜFUS Nüfus artış hızının düşmesi

İMAR 1/1000 plan çalışmalarının devam ediyor olması, Mevcut yapılaşma dokusunun ve arsaların küçük ve yapılaşmaya uygun olmaması

EĞİTİM Okulların şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunması

FİZİKSEL YAPI Hizmetlerin yerine getirilmesi için fiziksel kapasite, araç ve ekipmanların yeterli seviyede olmaması, Fiziksel mekânların ayrı semtlerde ve yetersiz olması

BİLGİ İŞLEM Fiziksel mekânların ayrı olmasının, teknolojik kapasite üzerindeki olumsuz etkileri

MALİ YAPI Artan projelere ilişkin finansman ve insan kaynağı yetersizliği

YÖNETİM Kent Konseyi’nin henüz yapılandırılmamış olması

FIRSATLAR

KONUM Adapazarı’nın iklim koşullarına uygunluğu ve şehrin yeşil bir doğa örtüsüne sahip olması, Çalışma eğitim ve her türlü donatı alanlarına yakın olması, Rekreasyon imkânlarının artırılması

DEPREM VE AFET RİSKLERİ Yasal imkânların olması, 6306 sayılı Afetlerin Önlenmesi Kanunu, Belediye Kanunu, Deprem Yönetmeliği olması

YÖNETİM Belediye Başkanının yeni seçilmesi ve yeniliğe açık olması, Şehir insanı ile işbirliği içinde çalışılarak yeni fırsat ve projelerin oluşturulması, Şehirdeki üniversiteler ile ortak projeler yürütme imkânı olması, Belediyenin vizyon projelerinde erişilebilirliğe uygun planlamalar yapılması

İMAR Rezerv yapı alanlarının olması, Nitelikli konut talebinin olması, Belediye sınırlarının genişlemesi ile birlikte yeni imar alanlarının oluşması

ULAŞIM Toplu taşıma seçeneklerinin tümünün mevcut olması, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Adapazarı sınırlarından geçiyor olması

KÜLTÜR Adapazarı’nın zengin kültürlere ev sahipliği yapması, Paydaşlarla işbirliği yapılarak ortak ve kapsamlı kültür sanat çalışmaların gerçekleştirilebilmesi, Sivil Toplum Kuruluşlarına ilgi düzeyinin oldukça yüksek olması

EKONOMİ Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi’nin fakülte ve yüksekokulları ile öğrenci yerleşimlerinin çoğunlukla Adapazarı’nda olması, Kentsel Dönüşüm Projeleri ile yeni istihdam imkânlarının doğması

TEHDİTLER

KONUM İlçe genel yerleşiminin düzensiz ve eski olması

DEPREM VE AFET RİSKLERİ Adapazarı’nın 1. derece deprem bölgesinde yer alması, Onarılarak ikamet edilen çok katlı binaların olması

YÖNETİM Çağın şartları nedeniyle vatandaşın beklentilerinin artması, Mevzuat kaynaklı zorunluluklar sonucunda organizasyon yapısının sık sık değişmesi, Görev, yetki ve sorumluluk alanımızın dışında da taleplerin gelmesi

İMAR Plansız ve çarpık yapılaşmaların mevcut olması ile birlikte imar planlarının henüz tamamlanmamış olması, Yüksek gerilim hatlarının meskûn mahallerden geçmesi

ULAŞIM Araç sayısının sürekli artışı Yol üstü parklanmanın yüksek olması, Bisiklet ile ulaşıma teşvik çalışmalarının yeterli hıza henüz ulaşamaması

KÜLTÜR Yeni yerleşim bölgelerinde kültürel kaynaşma sürecinin uzun olabilmesi

EKONOMİ Sanayi ve ticaret bölgelerindeki planlanan çalışmaların henüz tamamlanmaması dolayısı ile ticari yaşamın gelişim hızının yavaş ilerlemesi

İlgili Haberler

- REKLAM -